Khoản lương

Thiết lập các khoản thu nhập, khấu trừ như: lương, thưởng, các khoản bảo hiểm khấu trừ, thuế TNCN,… phục vụ cho công tác tính lương hàng tháng cho nhân viên trên phân hệ Lương-Thuế-Bảo hiểm.

Lưu ý: Để có thể tính lương cho nhân viên dựa trên các thông tin đã khai báo trên phần mềm, đơn vị cần sử dụng thêm phần mềm tính lương MISA SALA.NET. 

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Danh mục\Khoản lương

Chương trình đã thiết lập sẵn một số khoản lương thường dùng. Nhấn Thêm để khai báo bổ sung các khoản lương theo đặc thù đơn vị.

Khai báo thông tin chi tiết của khoản lương:

Tại mục Tính chất: Chọn tính chất khoản lương để phục vụ cho công tác tính thuế thu nhập cá nhân trên phân hệ Lương-Thuế-Bảo hiểm:

  • Nếu chọn tính chất là Thu nhập: Chương trình cho phép lựa chọn tính chất chịu thuế của khoản thu nhập (trường hợp chịu thuế toàn phần, cần khai báo thêm thông tin thuế suất).
  • Nếu chọn tính chất là Khấu trừ: Chương trình cho phép lựa chọn có thực hiện giảm trừ khi tính thuế hay không.

Nếu chọn tính chất là Thu nhập, cần lựa chọn thêm thông tin Loại khoản lương: Chương trình đã thiết lập sẵn danh sách các loại khoản lương phục vụ cho việc kết nối thông tin sang ứng dụng AMIS.VN-Kế toán để tự động hạch toán lương.

Lưu ý:

  • Đơn vị vẫn có thể thêm mới loại khoản lương phục vụ cho mục đích quản trị bằng cách nhấn vào biểu tượng . Tuy nhiên chương trình sẽ không cập nhật các loại khoản lương này sang ứng dụng AMIS.VN-Kế toán để hạch toán lương.
  • Có thể nhập tay trực tiếp Định mức, Số tiền hoặc nhấn vào biểu tượng để thiết lập công thức xác định Định mức và Số tiền của khoản lương.
  • Thông tin Định mức có thể được khai báo trong trường hợp khoản lương này được dùng làm căn cứ để xác định khoản lương khác. Ví dụ: Phụ cấp điện thoại = Phụ cấp chức vụ x 20% => Cần khai báo thông tin Định mức của Phụ cấp chức vụ để có thể xác định Phụ cấp điện thoại.
  • Chỉ sử dụng công thức khi thực hiện tính lương bằng phần mềm MISA Sala.NET
  • Nhập Số thự tự để thiết lập thứ tự hiển thị của khoản lương trên Phiếu lương.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể sử dụng chức năng Xuất khẩu để xuất danh sách các khoản lương ra file Excel, PDF hoặc Word phục vụ cho công tác quản lý.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.