Lập bảng thu nhập khác

Cho phép nhân sự theo dõi các khoản thu nhập khác ngoài lương và các khoản thường xuyên, phục vụ cho công tác tính lương trên phần mềm MISA Sala.NET.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Lập Bảng thu nhập khác

Cho phép nhân quản lý và thêm mới các khoản thu nhập khác của nhân viên phát sinh trong kỳ, những khoản này không nằm trong bảng tạm ghi nợ nhân viên.

Vào phân hệ Lương\Bảng thu nhập khác.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin bảng thu nhập khác.

 • Tích chọn Tự động thêm nhân viên vào bảng nếu muốn chương trình tự động thêm toàn bộ nhân viên vào bảng thu nhập khác.

Nhấn Cất.

Trường hợp không tích chọn Tự động thêm nhân viên vào bảng, nhân sự bổ sung nhân viên vào bảng thu nhập khác bằng cách:

 • Nhấn chuột phải và chọn Chọn nhân viên.

 • Tích chọn các nhân viên cần thêm và nhấn Đồng ý.

Nhấn Sửa, sau đó khai thông tin Số tiền cho từng nhân viên.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Có thể loại bỏ nhân viên khỏi Bảng thu nhập khác bằng cách nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ.
 • Có thể nhập khẩu bảng thu nhập khác bằng cách nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.
 • Có thể cập nhật hàng loạt thông tin cho bảng thu nhập khác bằng cách nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt.
 • Có thể cập nhật số tiền cho hàng loạt nhân viên bằng cách:
  • Nhấn chuột phải và chọn Cập nhật số tiền hàng loạt.

  • Lựa chọn hình thức cập nhật và nhập Số tiền.

  • Nhấn Đồng ý.

Sau khi xác nhận số liệu trên bảng thu nhập khác là chính xác, nhân sự nhấn chuột phải và chọn Chốt số liệu.

 • Khi đó phần mềm Sala mới có thể lấy dữ liệu từ Bảng thu nhập khác trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Lập thanh toán các khoản tạm ghi nợ nhân viên

Cho phép nhân sự lập bảng thanh toán những khoản tạm ghi nợ nhân viên mà tháng trước hoặc kỳ lương trước đó đã lập tại mục Bảng tạm ghi nợ nhân viên.

Vào phân hệ Lương\Bảng thu nhập khác.

Nhấn Thêm.

Chọn mục Tổng hợp từ bảng tạm ghi nợ, sau đó khai báo thông tin thanh toán các khoản tạm ghi nợ nhân viên.

 • Lựa chọn Khoản lương cần thanh toán, chương trình sẽ hiển thị các Bảng tạm ghi nợ nhân viên tương ứng.
 • Tích chọn các Bảng tạm ghi nợ muốn thanh toán và nhập tỷ lệ thanh toán.

Nhấn Đồng ý.

Kiểm tra lại thông tin Số tiền, sau đó nhấn Cất.

Nhấn chuột phải và chọn Chốt số liệu, chương trình sẽ tự động tính toán và cập nhật số tiền đã thanh toán sang cột Đã trả của Bảng tạm ghi nợ nhân viên tương ứng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.