Tăng do trao đổi TSCĐ

1. Định khoản

1. Trường hợp trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự
Nợ TK 211 Nguyên giá TSCĐ nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 214 Số đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi
     Có TK 211 Nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi.
2. Trường hợp trao đổi với TSCĐ hữu hình không tương tự

 • Khi giao TSCĐ hữu hình cho bên trao đổi
  • Ghi giảm TSCĐ

Nợ TK 811 Giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 214 Số đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi
       Có TK 211 Nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi

  • Ghi tăng thu nhập

Nợ TK 131Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
     Có TK 711 Thu nhập khác (giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)
     Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).

 • Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi

Nợ TK 211Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
     Có TK 131 Tổng giá thanh toán

 • Thu thêm tiền do giá trị của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị của TSCĐ nhận được do trao đổi

Nợ các TK 111, 112 (số tiền đã thu thêm)
     Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

 • Trả thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
     Có các TK 111, 112,…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ trao đổi TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Hai bên trao đổi tài sản cố định ký hợp đồng trao đổi tài sản.
 2. Sau khi ký hợp đồng hai bên bàn giao tài sản và ký vào biên bản giao nhận tài sản cố định.
 3. Sau khi hoàn tất việc bàn giao TSCĐ, hai bên bàn giao các chứng từ liên quan đến tài sản, trường hợp trao đổi tài sản không tương tự hai bên thực hiện xuất hóa đơn GTGT, đồng thời ghi sổ kế toán.

3. Ví dụ

Ngày 16/1/2017, đơn vị trao đổi một cây server máy tính:

  • Nguyên giá: 100.000.000đ, khấu hao lũy kế đến ngày 16/01/2017: 60.806.452đ
  • Giá trị trao đổi thỏa thuận: 50.000.000đ, VAT: 10%

Đơn vị đổi lấy một cây điều hòa của Công ty TNHH Hòa Hưng với giá trao đổi thỏa thuận: 40.000.000đ, VAT: 10%, thời gian sử dụng ước tính: 5 năm.
Công ty TNHH Hòa Hưng đã chuyển khoản trả thêm tiền chênh lệch: 10.000.000đ cho đơn vị.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ tăng TSCĐ do trảo đổi được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi trao đổi trên sổ TSCĐ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi giảm (hoặc vào tab Ghi giảm, nhấn Thêm).

2. Khai báo tài sản bị ghi giảm.

 • Tab Tài sản: chọn tài sản mang đi trao đổi, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK 811.

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm do mang TSCĐ đi trao đổi.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán thu nhập tăng do mang TSCĐ đi trao đổi
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).

2. Khai báo chứng từ hạch toán tăng thu nhập do mang TSCĐ đi trao đổi.

 • Hạch toán.

 • Thuế (nếu có)

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ nhận về do trao đổi
Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
2. Khai báo chứng từ
tăng TSCĐ nhận về do trao đổi.

 • Hạch toán.

 • Thuế (nếu có).

3. Nhấn Cất.

Bước 4: Ghi tăng TSCĐ nhận về vào sổ TSCĐ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin về TSCĐ nhận về do trao đổi.

 • Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất…

Lưu ý: 

 • Với các tài sản cũ đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng hoặc chưa khấu hao hết nhưng bị mất… nếu đơn vị vẫn muốn theo dõi trên sổ tài sản, thì khi ghi tăng sẽ chọn trạng thái của tài  sản là , đồng thời tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.
 • Có thể đính kèm các tài liệu như Biên bản giao nhận tài sản, Hồ sơ kỹ thuật,… vào thông tin TSCĐ được ghi tăng.
 • Tab Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như thời gian sử dụng, nguyên giá, thời gian sử dụng…

Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý. 

 • Tab Thiết lập phân bổ: chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng. => => Chương trình mặc định đối tượng phân bổ theo thông tin Đơn vị sử dụng bên tab Thông tin chung, nhưng cho phép chọn lại thành: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng.

 • Tab Nguồn gốc hình thành: nhập nguồn gốc hình thành tài sản. Đồng thời, chọn chứng từ hạch toán ghi nhận tăng TSCĐ do trao đổi đã lập ở bước 3.

3. Nhấn Ghi tăng.
Lưu ý:

 • Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.
 • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó. Trường hợp muốn lấy thông tin TSCĐ đã khai báo từ sổ này sang sổ khác, Kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại). Đồng thời không được đặt mã tài sản trùng nhau giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Bước 5: Thu hoặc trả thêm tiền do chênh lệch giá trị giữa TSCĐ mang đi trao đổi và nhận về
Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Ngân hàng.
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).

2. Khai báo chứng từ thu thêm tiền do trao đổi TSCĐ.

3. Nhấn Cất.

 

6. Lưu ý

 • Với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng/ghi giảm khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.
 • Với trường hợp trao đổi TSCĐ tương tự, kế toán chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 4. => Khi thực hiện bước 1 thì chọn TK xử lý là TK 211
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.