Tạo mới Nhóm, Thành viên

Thêm mới Nhóm

Để “Thêm mới Nhóm/Phòng ban”, người dùng thực hiện như sau:

1. Có 2 cách để thêm mới Nhóm/Phòng ban.

  • Cách 1: Nhấn Thêm mới\chọn thêm Nhóm.
  • Cách 2: Nhấn để thêm mới Nhóm/Phòng ban.

2. Nhập Tên Nhóm/Phòng ban, Mô tả nhóm/phòng ban (nếu cần).

3. Nhấn Lưu lại để hoàn thành việc tạo Nhóm/Phòng ban.

Thêm mới Thành viên

Sau khi tạo xong Nhóm/Phòng ban, người dùng thực hiện Thêm thành viên vào Nhóm/Phòng ban.

1. Trên giao diện Nhóm/Phòng ban, tại tab Thành viên, nhấn Thêm thành viên.

2. Chọn cơ cấu tổ chức, sau đó tích chọn thành viên cần thêm vào Nhóm/Phòng ban.

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Chọn vai trò của thành viên trong nhóm. Xem hướng dẫn chi tiết cách phân quyền Vai trò thành viên trong nhóm tại đây.

5. Nhấn Đồng ý để lưu các thành viên vừa chọn vào Nhóm/Phòng ban.

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.