Xuất kho thành phẩm, hàng hoá làm TSCĐ

1. Định khoản

Nợ TK 211 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
     Có TK 155, 156 Xuất kho ra sử dụng
     Có TK 154 Sản xuất xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho thành phẩm, hàng hóa đưa vào sử dụng làm TSCĐ, thông thường có phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, bộ phận có nhu cầu lập đề nghị xuất thành phẩm, hàng hóa sử dụng.
 2. Bộ phận quản lý tài sản phê duyệt yêu cầu cấp tài sản.
 3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá.
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 6. Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản và thực hiện bàn giao cho bộ phận sử dụng.
 7. Kế toán bán hàng lập hoá đơn GTGT về việc xuất hàng hoá làm TSCĐ.
 8. Các bên liên quan ký vào biên ban giao nhận tài sản, sau đó chuyển cho kế toán tài sản lưu và ghi tăng tài sản cố định.

3. Ví dụ

Ngày 28/02/2017, xuất kho hàng hóa để sử dụng cho phòng họp:

 • Mặt hàng: Điều hòa LG 24000BTU, số lượng: 1 chiếc, đơn giá: 35.000.000, thời gian sử dụng: 3 năm

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ xuất kho thành phẩm được đưa vào sử dụng làm TSCĐ
1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho).

2. Khai báo chứng từ xuất kho

 • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn …).

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu xuất kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.

 

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin về TSCĐ được xuất kho đưa vào sử dụng.

 • Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất…

Lưu ý: 

 • Với các tài sản cũ đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng hoặc chưa khấu hao hết nhưng bị mất… nếu đơn vị vẫn muốn theo dõi trên sổ tài sản, thì khi ghi tăng sẽ chọn trạng thái của tài sản là , đồng thời tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.
 • Có thể đính kèm các tài liệu như Biên bản giao nhận tài sản, Hồ sơ kỹ thuật,… vào thông tin TSCĐ được ghi tăng.
 • Tab Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như thời gian sử dụng, nguyên giá, thời gian sử dụng…

Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý. 

 • Tab Thiết lập phân bổ: chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng. => Chương trình mặc định đối tượng phân bổ theo thông tin Đơn vị sử dụng bên tab Thông tin chung, nhưng cho phép chọn lại thành: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng.
 • Tab Nguồn gốc hình thành: chọn nguồn gốc hình thành là Xuất kho sử dụng. Đồng thời, chọn chứng từ hạch toán ghi nhận tăng TSCĐ do xuất kho thành phẩm được đưa vào sử dụng làm TSCĐ đã lập ở bước 1.

3. Nhấn Ghi tăng.
Lưu ý:

 • Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.
 • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó. Trường hợp muốn lấy thông tin TSCĐ đã khai báo từ sổ này sang sổ khác, Kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại). Đồng thời không được đặt mã tài sản trùng nhau giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.