[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép quản lý tài sản thực hiện cấp phát tài sản cho nhân viên trong trường hợp có nhân viên mới, nhân viên được thêm định mức tài sản...
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
Cấp phát từng tài sản

Cấp phát tài sản hàng loạt
Lưu ý:
  • Sau khi cấp phát tài sản chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin tài sản được cấp phát vào hồ sơ nhân viên.
  • Chỉ những tài sản có trạng thái là Chưa sử dụng mới được phép cấp phát.
  • Sau khi cấp phát, tài sản sẽ được chuyển vào tab Đang sử dụng và có trạng thái là Đang sử dụng.


Xem thêm