[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép quản lý tài sản đưa tài sản đã được sửa chữa, bảo dưỡng; hỏng; mất; đề nghị thanh lý; thanh lý hoặc hủy vào sử dụng tiếp.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

1. Vào menu Tài sản, chọn tab Tất cả.
2. Chọn tài sản muốn đưa vào sử dụng, nhấn chuột phải và chọn Đưa vào sử dụng lại.

3. Khai báo thông tin đưa tài sản vào sử dụng lại.
  • Đối với các tài sản có trạng thái là: Sửa chữa bảo dưỡng, Hỏng, Đề nghị thanh lý sẽ hiển thị các thông tin như sau:


  • Đối với các tài sản có trạng thái Thanh lý, Mất, Hủy sẽ không hiển thị các thông tin: Tên đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng; Ngày kết thúc sửa chữa và Chi phí thực tế
 
4. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý:
  • Chỉ những tài sản có trạng thái là Sửa chữa, bảo dưỡngĐề nghị thanh lý, Thanh lý, Hỏng, Mất, Hủy thì mới được phép đưa vào sử dụng lại.
  • Sau khi đưa vào sử dụng lại, tài sản sẽ được chuyển vào tab Chưa sử dụng và có trạng thái là Chưa sử dụng.


Xem thêm