[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Phân quyền trên hệ thống tài liệu

Phân quyền trên hệ thống tài liệu


1. Nội dung
Chức năng phân quyền trên ứng dụng Tài liệu chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc Quản trị ứng dụng Tài liệu. Việc phân quyền này sẽ áp dụng đối với từng tài liệu thuộc chuyên mục, mà không được áp dụng cho toàn bộ tài liệu thuộc chuyên mục đó.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Làm thế nào để nhân viên có thể soạn thảo được nội dung trên ứng dụng Tài liệu?

Làm thế nào để cho phép nhân viên không có quyền soạn thảo chi tiết trên tài liệu chưa phát hành được phép xem trước tài liệu


Xem thêm