[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Sao chép nội dung tài liệu

Sao chép nội dung tài liệu


1. Nội dung
Từ một tài liệu có sẵn trên hệ thống, người dùng có thể thực hiện việc sao chép nội dung tài liệu.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trường hợp 1: Từ một mục con trên mục lục sao chép thành một tài liệu lớn thuộc một chuyên mục 
1. Tại cây Mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép thành tài liệu mới:
  2. Nhấn Cất. Hệ thống sẽ tự động chuyển mục con thành một tài liệu mới ngoài màn hình danh sách:

Trường hợp 2: Từ một mục con trên mục lục của tài liệu sao chép thành một mục con trên mục lục của một tài liệu khác
   1. Tại cây Mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép sang tài liệu khác:

  2. Chọn thông tin về nơi mục con sẽ được sao chép đến: thuộc chuyên mục, thuộc tài liệu và thuộc mục nào trên cây tài liệu
  3. Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động tạo một mục con mới sang cây tài liệu mới:

Lưu ý: Trường hợp tại nơi lưu tài liệu được sao chép tới có một mục trùng tên tài liệu bị sao chép, khi đó người dùng có thể:
 • Tích chọn "Ghi đè khi trùng tên" nếu muốn thông tin của tài liệu bị sao chép ghi đè lên tài liệu được sao chép. Tuy nhiên người dùng cần lưu ý, chức năng này chỉ thực hiện nếu mục chứa tài liệu được sao chép không có các mục con.
 • Không tích chọn "Ghi đè khi trùng tên", khi đó hệ thống sẽ tự động sinh một mục có tên trùng với tên đã có trên tài liệu được sao chép
Trường hợp 3: Từ một mục con trên mục lục của tài liệu sao chép thành một mục con khác trên cùng cây mục lục đó
   1. Tại cây Mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép:
   2. Nhấn , hệ thống sẽ tự động tạo một mục con mới giống hoàn toàn mục con bị sao chép trên cây Mục lục.


Xem thêm