Chi khác bằng tiền mặt

1. Định khoản

Nợ TK 121                       Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                       Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)
Nợ TK 1386                     Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)
Nợ TK 341                       Vay và nợ thuê tài chính
Nợ TK 336                       Phải trả nội bộ
Nợ TK 641                       Chi phí bán hàng
Nợ TK 642                       Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)
Nợ TK 642                       Chi phí quản lý kinh doanh (TT133)
Nợ TK …

Có TK 111                       Tiền mặt (1111, 1112)   

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu chi tiền mặt phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thực hiện qua các bước sau:

  1. Người yêu cầu chi tiền lập Đề nghị chi tiền rồi gửi cho Giám đốc hoặc người được ủy quyền để phê duyệt đề nghị chi tiền.
  2. Giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt đề nghị chi tiền.
  3. Kế toán tiền mặt viết Phiếu chi rồi gửi cho Kế toán trưởng.
  4. Kế toán trưởng kiểm soát thông tin trên Phiếu chi và ký rồi chuyển cho Giám đốc hoặc người được ủy quyền để duyệt và ký Phiếu chi.
  5. Kế toán tiền mặt ghi sổ kế toán và Thủ quỹ xuất quỹ.
  6. Người yêu cầu chi tiền nhận tiền, Thủ quỹ ghi sổ quỹ.

3. Ví dụ

Ngày 18/01/2017, kế toán ghi nhận việc doanh nghiệp mang tiền đi mua cổ phiếu. Số tiền mang đi đầu tư là 60.000.000đ. 

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền). 

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi. 

  • Với các tài khoản theo dõi chi tiết theo: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, tại mục Đối tượng, chọn đối tượng tương ứng với tài khoản hạch toán.
  • Tại mục Lý do chi: Chọn Chi khác.
  • Nếu có nhu cầu theo dõi các khoản chi chi tiết theo nhân viên, tại mục Nhân viên chọn nhân viên tương ứng.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi phiếu chi được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.