Thu khác bằng tiền mặt

1. Định khoản


Nợ TK 111                    Tiền mặt (1111, 1112)


Có TK 136               Phải thu nội bộ
     Có TK 138               Phải thu khác
     Có TK 244               Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)
     Có TK 1386             Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)
     Có TK 228               Đầu tư khác (TT200)
     Có TK 228               Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)
     Có TK 338               Phải trả, phải nộp khác
     Có TK 411               Vốn đầu tư của chủ sở hữu
     Có TK 515               Doanh thu hoạt động tài chính
     Có TK 711               Thu nhập khác
     Có TK … 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền mặt do đi vay hoặc thu hồi khoản vay; do thu hồi các khoản ký quỹ, ký cược, thu hồi các khoản đầu tư… thường phát sinh các bước sau:

  1. Kế toán thanh toán sẽ căn cứ vào các chứng từ hoặc đề nghị thu tiền để lập Phiếu thu và chuyển cho Kế toán trưởng, Giám đốc ký duyệt.
  2. Kế toán chuyển phiếu thu cho Thủ quỹ.
  3. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, Thủ quỹ và người nộp tiền ký vào phiếu thu.
  4. Thủ quỹ chuyển 1 liên cho Kế toán và 1 liên lưu làm căn cứ ghi sổ quỹ. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của Thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán.

3. Ví dụ

Ngày 19/01/2017, Kế toán ghi nhận số tiền 2.517.000đ thu được từ việc thanh lý TSCĐ vào sổ kế toán.

4. Xem phim hướng dẫn

 


Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu.

  • Với các tài khoản theo dõi chi tiết theo: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, tại mục Đối tượng, chọn đối tượng tương ứng với tài khoản hạch toán.
  • Tại mục Lý do nộp: Chọn Thu khác.
  • Nếu có nhu cầu theo dõi khoản thu chi tiết theo nhân viên, tại mục Nhân viên thu chọn nhân viên tương ứng.

3. Nhấn
Cất.

Lưu ý: Sau khi phiếu thu được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.

 

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.