1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Tiền mặt
  5. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB…)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB…)

1. Định khoản

Nợ TK 33311          Thuế GTGT đầu ra
Nợ TK 3332            Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nợ TK 3333            Thuế xuất khẩu
Nợ TK 3334             Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nợ TK 3335             Thuế thu nhập cá nhân
Nợ TK 3336             Thuế tài nguyên
Nợ TK 3338             Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Nợ TK 3339             Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Có TK 111                Tiền mặt (1111, 1112)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt… thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài… Kế toán thuế yêu cầu chi tiền nộp thuế.
  2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  4. Kế toán thuế nhận tiền và nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế. Còn Kế toán thanh toán thì căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của Thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

3. Ví dụ

Ngày 15/01/2017, doanh nghiệp chi tiền mặt nộp thuế GTGT, thuế xuất, nhập khẩu.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).


2. Khai báo các thông tin nộp thuế:

  • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế khác.
  • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các khoản thuế phải nộp tính đến ngày nộp thuế.

3. Tích chọn các khoản thuế muốn nộp.
4. Trường hợp số thuế thực nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp, cần nhập lại số tiền thuế thực nộp vào cột Số nộp lần này.

5. Nhấn Nộp thuế, chương trình sẽ tự động sinh ra Phiếu chi nộp thuế.
6. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của phiếu chi.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu chi nộp các khoản thuế GTGT, TNDN, TTĐB… được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.