1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Tiền mặt
 5. Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, thanh/quyết toán tạm ứng tiền mặt

Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, thanh/quyết toán tạm ứng tiền mặt

1. Nội dung

Giúp kế toán có thể tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị quyết toán tạm ứng, đề nghị thanh toán bằng hình thức tiền mặt được nhân viên lập trên trang cá nhân của AMIS.VN để thực hiện chi tạm ứng, chi thanh toán, quyết toán tạm ứng cho nhân viên.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý: Để thực hiện chức năng này, kế toán phải được phân quyền Sử dụng chức năng Tiếp nhận đề nghị

Tiếp nhận đề nghị tạm ứng
Sau khi nhân viên lập đề nghị tạm ứng bằng tiền mặt, kế toán có thể tiếp nhận đề nghị tạm ứng trên AMIS.VN – Kế toán như sau:
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn tab Tiếp nhận đề nghị
2. Chọn Tạm ứng
3. Thiết lập thời gian muốn tiếp nhận đề nghị tạm ứng của nhân viên
4. Nhấn Lấy dữ liệu
5. Chương trình hiển thị các đề nghị tạm ứng của nhân viên thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Các đề nghị tạm ứng của nhân viên thuộc chi nhánh đang làm việc. Trường hợp kế toán đang làm việc với Tổng công ty và có tích chọn Bao gồm chứng từ thuộc chi nhánh phụ thuộc thì chương trình hiển thị các đề nghị tạm ứng của nhân viên thuộc Tổng công ty và các chi nhánh phụ thuộc
 • Các đề nghị tạm ứng có ngày đề nghị thuộc khoảng thời gian thiết lập
 • Các đề nghị có hình thức là Tiền mặt
 • Nhân viên đã gửi đề nghị tạm ứng trên trang cá nhân

6. Sau khi đề nghị tạm ứng của nhân viên được lãnh đạo phê duyệt, kế toán có thể lập phiếu chi từ đề nghị tạm ứng bằng cách nhấn chuột phải vào đề nghị tạm ứng và chọn Lập phiếu chi

7. Chương trình tự động lập phiếu chi và ngầm định các thông tin tương ứng với đề nghị tạm ứng của nhân viên, kế toán có thể sửa lại (nếu cần).
8. Nhấn Cất

9. Trường hợp thủ quỹ không tham gia vào hệ thống, khi kế toán ứng tiền cho nhân viên và ghi sổ chứng từ chi tiền sinh từ đề nghị tạm ứng của nhân viên, chương trình tự động tích chọn Đã chi trên đề nghị tạm ứng.

10. Trường hợp thủ quỹ có tham gia vào hệ thống, khi ứng tiền cho nhân viên. Khi thủ quỹ ghi sổ chứng từ thu, chi tiền tương ứng thì chương trình tự động tích chọn Đã chi trên chứng từ tạm ứng.

11. Trường hợp kế toán đã chi tiền cho nhân viên tạm ứng sau đó lập đề nghị tạm ứng bù, kế toán có thể đánh dấu đã chi tiền cho nhân viên bằng cách: nhấn chuột phải vào đề nghị tạm ứng của nhân viên, chọn Đã chi

Lưu ý: Nếu kế toán chọn chi nhầm đề nghị tạm ứng thì có thể nhấn Chưa chi để thực hiện lại.

Tiếp nhận đề nghị quyết toán tạm ứng
Sau khi nhân viên hoàn thành công việc, nhân viên lập đề nghị quyết toán tạm ứng để báo cáo số tiền thực tế phát sinh so với số tiền đã tạm ứng. Kế toán có thể nhận được đề nghị quyết toán tạm ứng trên AMIS.VN – Kế toán bằng cách:
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Quyết toán tạm ứng
2. Thiết lập thời gian nhận đề nghị quyết toán tạm ứng của nhân viên
3. Nhấn Lấy dữ liệu
4. Chương trình hiển thị các đề nghị quyết toán tạm ứng của nhân viên năm trong khoảng thời gian thiết lập

5. Kế toán kiểm tra thông tin đề nghị quyết toán của nhân viên: thông tin chi tiết các khoản quyết toán tạm ứng của nhân viên tại tab Chi tiết các khoản quyết toán tạm ứng và thông tin các đề nghị tạm ứng của nhân viên tại tab Danh sách các đề nghị được quyết toán tạm ứng.
6. Kế toán thực hiện quyết toán cho nhân viên như sau:

 • Nếu có chênh lệch giữa số tiền đã tạm ứng của nhân viên và số tiền thực tế phát sinh thì lập phiếu thu/phiếu chi tương ứng bằng cách:
  • Chọn đề nghị quyết toán tạm ứng. Chọn Lập phiếu chi/ Lập phiếu thu

   • Chương trình tự động lập phiếu chi/ phiếu thu tương ứng với các thông tin trên đề nghị tạm ứng. Kế toán khai báo các thông tin còn thiếu và nhấn Cất.
 • Sau đó lập chứng từ quyết toán tạm ứng bằng cách:
  • Chọn chứng từ đề nghị quyết toán, nhấn chuột phải và chọn Quyết toán tạm ứng
  • Khai báo thông tin chung và hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng:
   • Tích chọn Quyết toán cho từng lần tạm ứng
   • Chọn các phiếu chi tạm ứng của nhân viên
   • Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động lấy các phiếu chi tạm ứng đã chọn trên tab Phiếu chi tạm ứng

7. Trường hợp đã quyết toán cho nhân viên, kế toán có thể đánh dấu đã quyết toán trên đề nghị quyết toán tạm ứng bằng cách chọn đề nghị quyết toán, nhấn chuột phải và chọn Đã quyết toán.

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm đề nghị quyết toán, kế toán có thể nhấn Chưa quyết toán để thực hiện lại

Tiếp nhận đề nghị thanh toán
Sau khi nhân viên lập và gửi đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản trên trang cá nhân, kế toán có thể tiếp nhận đề nghị thanh toán của nhân viên trên AMIS.VN – Kế toán để chi tiền cho nhân viên.
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thanh toán
2. Thiết lập thời gian nhận đề nghị thanh toán của nhân viên
3. Nhấn Lấy dữ liệu
4. Chương trình hiển thị các đề nghị thanh toán của nhân viên năm trong khoảng thời gian thiết lập

5. Kế toán kiểm tra đề nghị thanh toán và lập ủy nhiệm chi cho nhân viên bằng cách:

 • Chọn đề nghị thanh toán của nhân viên, nhấn chuột phải và chọn Lập phiếu chi

 • Chương trình tự động lập phiếu chi tương ứng với thông tin trên đề nghị thanh toán của nhân viên. Kế toán hạch toán và nhấn Cất.

6. Trường hợp đã thanh toán tiền cho nhân viên, kế toán chọn Đã thanh toán

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm đề nghị thanh toán, có thể nhấn Chưa thanh toán để thực hiện lại

 

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.