Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất

1. Định khoản

Nợ TK 154, 621, 623, 627,… Chi tiết theo nguyên vật liệu (TT200)
Nợ TK 154 Chi tiết theo khoản mục chi phí (TT133)
Có TK 152 Nguyên liệu, vật liệu

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng
 2. Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
 3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Ví dụ

Ngày 12/01/2017, doanh nghiệp xuất kho NVL để sản xuất 50 bức tranh thêu chân dung gồm:

 • Vải thêu: 75 m
 • Chỉ thêu: 110 tép

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Với nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất, Kế toán ghi nhận như sau:

Bước 1: Lập lệnh sản xuất thành phẩm
1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh sản xuất (hoặc vào tab Lệnh sản xuất, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin chi tiết về lệnh sản xuất:

 • Tab Thành phẩm: chọn các mặt hàng sẽ được sản xuất theo lệnh đã lập.
 • Tab Định mức xuất NVL cho thành phẩm…: chọn các nguyên vật liệu cùng số lượng cần xuất để sản xuất ra thành phẩm. => Nếu khi khai báo thành phẩm trên danh mục Vật tư hàng hoá, có khai báo thông tin trên tab Định mức nguyên vật liệu thì chương trình sẽ tự động liệt kê các nguyên vật liệu cùng số lượng cần thiết để sản xuất ra thành phẩm.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý:
Các lệnh sản xuất sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Bước 2: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
Việc lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu được thực hiện theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập trực tiếp từ lệnh sản xuất

1. Chọn Lập PX từ lệnh sản xuất đã lập ở bước 1.
2. Tích chọn các thành phẩm muốn xuất nguyên vật liệu để sản xuất. => Có thể nhập lại số lượng nếu số lượng thành phẩm cần xuất nguyên vật liệu nếu khác với số lượng yêu cầu trên lệnh sản xuất.
3. N
hấn Đồng ý. => Chương trình tự động sinh phiếu xuất kho các nguyên vật liệu cần
sử dụng để sản xuất cho số lượng thành phẩm đã lập theo lệnh
sản xuất.
4. Khai báo bổ sung thông tin cho phiếu xuất kho như: người
nhận (là nhân viên trong công ty), bộ phận, lý do xuất…

5. Nhấn Cất.

Cách 2: Lập từ phiếu xuất kho sản xuất

1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Xuất kho).

2. Chọn loại phiếu xuất kho là Sản xuất.
3. Chọn lệnh sản xuất đã được lập ở bước 1 theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  để chọn lệnh sản xuất từ danh sách.

 • Cách 2: Nhấn biểu tượng  để tìm kiếm và chọn lệnh sản xuất:
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các thành phẩm muốn xuất nguyên vật liệu để sản xuất. => Có thể nhập lại số lượng nếu số lượng thành phẩm cần xuất nguyên vật liệu nếu khác với số lượng yêu cầu trên lệnh sản xuất.
  • Nhấn Đồng ý.

4. Khai báo các thông tin khác của phiếu xuất kho.

5. Nhấn Cất.

 

6. Lưu ý

 • Nếu đơn vị không quản lý theo lệnh sản xuất, kế toán sẽ bỏ qua Bước 1 và thực hiện lập luôn phiếu xuất kho bằng cách, vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho, sau đó lập phiếu xuất kho thuộc loại Sản xuất.
 • Sau khi phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.
Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.