[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.

Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu nhằm tiết kiệm thao tác lập chứng từ, tránh sai sót.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R50: Khi Kế toán lập chứng từ quyết toán tạm ứng trường hợp quyết toán phát sinh chênh lệch thừa/thiếu tiền thì Kế toán đang phải tự lập phiếu thu/phiếu chi mà không có tiện tích sinh ra phiếu thu/phiếu chi từ chứng từ quyết toán tạm ứng.
 • Từ phiên bản R50 trở đi:Tự động tính ra số tiền thừa/thiếu trên chứng từ quyết toán tạm ứng, hỗ trợ sinh phiếu thu/phiếu chi từ chứng từ quyết toán tạm ứng.
2.1 Cách thực hiện trên phần mềm:
Nếu kế toán muốn thực hiện quyết toán cho từng lần tạm ứng, thực hiện như sau:
1. Tiện ích sinh phiếu thu, chi trên chứng từ quyết toán tạm ứng
 • Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp, lập Chứng từ quyết toán tạm ứng. Sau đó tích chọn Quyết toán cho từng lần tạm ứng và chọn phiếu chi.
 •  Kế toán thực hiện chọn một hoặc nhiều các phiếu chi tạm ứng cần quyết toán.
 • Nhấn Cất
 • Hạch toán số tiền chi của nhân viên, chương trình sẽ tự động tính toán số tiền thừa/thiếu.
        Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu (nếu có)
 • Vào Tiện ích\Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu. Chương trình sẽ hiển thị phiếu chi (hoặc phiếu thu) để hạch toán số tiền tạm chi bổ sung tạm ứng (hoặc thu hoàn ứng) cho nhân viên.
 • Nếu Số tiền quyết toán tạm ứng < Số tiền đã tạm ứng => Doanh nghiệp cần thu lại số tiền tạm ứng thừa của Nhân viên thì Kế toán lựa chọn hình thức thu bằng Tiền mặt hay Tiền gửi sau đó chương trình sẽ tự sinh chứng từ Phiếu thu tương ứng.
 • Nếu Số tiền quyết toán tạm ứng > Số tiền đã tạm ứng => Doanh nghiệp phải chi bổ sung số tiền tạm ứng thiếu cho Nhân viên thì Kế toán lựa chọn phương thức chi bổ sung tiền là Tiền mặt hay Tiền gửi sau đó chương trình tự động Sinh Phiếu chi tương ứng.
        
 • Kế toán kiểm tra lại các thông tin và Nhấn Cất
2. Tiện ích "Sinh chứng từ phiếu thu/phiếu chi từ chứng từ quyết toán tạm ứng" khi lập phiếu thu/phiếu chi Khi thực hiện thu hoàn ứng và chi bổ sung (chi khác) cho phép kế toán có thể lập từ những chứng từ quyết toán tạm ứng chưa hạch toán số tiền thừa/thiếu.
 • Vào phân hệ Quỹ/Ngân hàng, chọn Thu/chi tiền.
 • Vào Tiện ích\Chọn chứng từ quyết toán tạm ứng.
 • Nếu Số tiền quyết toán tạm ứng < Số tiền đã tạm ứng => Doanh nghiệp cần thu lại số tiền tạm ứng thừa của Nhân viên thì Kế toán lựa chọn hình thức thu bằng Tiền mặt hay Tiền gửi sau đó chương trình sẽ tự sinh chứng từ Phiếu thu tương ứng.
  Phần mềm tự động sinh phiếu thu tương ứng:
 • Nếu Số tiền quyết toán tạm ứng > Số tiền đã tạm ứng => Doanh nghiệp phải chi bổ sung số tiền tạm ứng thiếu cho Nhân viên thì Kế toán lựa chọn phương thức chi bổ sung tiền là Tiền mặt hay Tiền gửi sau đó chương trình tự động Sinh Phiếu chi tương ứng

  Phần mềm tự động sinh phiếu chi tương ứng:


 • Xem thêm