[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Giúp khai báo các CCDC đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và phân bổ.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo CCDC đầu kỳ

2.2. Nhập khẩu danh sách CCDC đầu kỳ từ tệp excel


Xem thêm