[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý công nợ đầu kỳ của các nhà cung cấp cho đơn vị. => Áp dụng với các tài khoản được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trước khi nhập công nợ đầu kỳ của các nhà cung cấp, cần phải khai báo trước các nhà cung cấp có phát sinh công nợ trên Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp.
2.1. Nhập số dư công nợ nhà cung cấp

2.2. Nhập số dư công nợ nhà cung cấp theo nhân viên/công trình/hợp đồng/đơn vị hoặc hoá đơn

2.3. Nhập khẩu số dư công nợ nhà cung cấp từ tệp excel


Xem thêm