[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý công nợ đầu kỳ của nhân viên trong đơn vị. => Áp dụng với các tài khoản được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên khi khai báo tài khoản.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trước khi nhập công nợ đầu kỳ cho các nhân viên, cần phải khai báo trước các nhân viên có phát sinh công nợ trên Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.
2.1. Nhập số dư công nợ nhân viên

2.2. Nhập số dư công nợ nhân viên công trình/hợp đồng/đơn vị

2.3. Nhập khẩu số dư công nợ nhân viên từ tệp excel


Xem thêm