[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý số dư ban đầu của các tài khoản được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng khi khai báo tài khoản).

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trước khi nhập số dư theo tài khoản ngân hàng, cần phải khai báo trước các tài khoản ngân hàng của đơn vị trên Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng.
2.1. Nhập số dư tài khoản ngân hàng

2.2. Nhập khẩu số dư tài khoản ngân hàng từ tệp excel


Xem thêm