[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý tồn kho đầu kỳ của các vật tư, hàng hoá trong đơn vị theo từng kho. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trước khi nhập tồn kho đầu kỳ cho các vật tư, hàng hoá, cần phải khai báo trước danh mục vật tư, hàng hoá phát sinh tồn trên Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá.
2.1. Nhập tồn kho vật tư hàng hoá

2.2. Nhập khẩu tồn kho vật tư, hàng hoá từ tệp excel


Xem thêm