[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Giúp khai báo các TSCĐ đã được ghi tăng từ trước khi sử dụng phần mềm để tiếp tục theo dõi và trích khấu hao.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo TSCĐ đầu kỳ

2.2. Nhập khẩu danh sách TSCĐ đầu kỳ từ tệp excel


Xem thêm