[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý công nợ đầu kỳ của các khách hàng trong đơn vị. => Áp dụng với các tài khoản được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng khi khai báo tài khoản.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trước khi nhập công nợ đầu kỳ của các khách hàng, cần phải khai báo trước các khách hàng có phát sinh công nợ trên Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.
2.1. Nhập số dư công nợ khách hàng

2.2. Nhập số dư công nợ khách hàng theo nhân viên/công trình/hợp đồng/đơn vị hoặc hoá đơn

2.3. Nhập khẩu số dư công nợ khách hàng từ tệp excel


Xem thêm