[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý số dư ban đầu của toàn bộ các tài khoản có phát sinh số dư đầu kỳ.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Nhập số dư tài khoản

2.2. Nhập số dư các tài khoản từ tệp excel


Xem thêm