[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép quản lý danh sách các cấp độ mà đơn vị thường dùng để đánh giá nhân viên theo bộ tiêu chí đánh giá cụ thể.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Cấp độ.
   
2. Nhấn Thêm.
  
Lưu ý: Các Bộ cấp độ sắp xếp theo số lượng cấp độ tăng dần và theo bảng chữ cái tên bộ cấp độ

3. Khai báo thông tin Tên bộ cấp độDanh sách các cấp độ.

    
Lưu ý:

  • Không để trống Tên cấp độ và Điểm số trong bảng Danh sách các cấp độ.
  • Một bộ cấp độ phải có ít nhất một cấp độ.
  • Có thể thêm hoặc loại bỏ các cấp độ bằng cách nhấn Thêm dòng hoặc Xóa dòng.
 4. Nhấn Cất.


Xem thêm