[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Sản phẩm cho phép quản lý danh sách các sản phẩm, phục vụ cho việc chấm công cho nhân viên trên phân hệ Chấm công.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Danh mục\Sản phẩm.
 
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin của sản phẩm:
  • Mã sản phẩm, Tên sản phẩm: nhập mã và tên sản phẩm tương ứng.
  • Lựa chọn Chấm công theo để xác định việc chấm công theo Doanh số hay Sản phẩm, phục vụ cho việc tính lương hàng tháng.

  4. Nhấn Cất.


Xem thêm