[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép Nhân sự quản lý và khai báo các bộ Xếp hạng kết quả đánh giá cuối cùng của nhân viên khi tham gia các đợt đánh giá tại đơn vị.
2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Xếp hạng kết quả đánh giá

2. Nhấn Thêm
 
3. Khai báo thông tin Tên bộ xếp hạngTên xếp hạng với mức điểm tương ứng.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Có thể Thêm hoặc Loại bỏ các Bộ xếp hạng bằng cách nhấn Thêm dòng hoặc Xóa dòng.
  • Có thể để trống thông tin trường Từ của dòng đầu tiên và trường Đến của dòng cuối cùng.
  • Bộ xếp hạng có trạng thái Đã hoàn thành thì chương trình chỉ cho phép sửa Tên bộ xếp hạng và trường Ghi chú.Xem thêm