[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự thiết lập trình tự sắp xếp và hiển thị các báo cáo, biểu đồ trên Bàn làm việc như: Thống kê nhân viên, Biến động nhân sự...
2. Các bước thực hiện
Thiết lập hiển thị tổng quan Bàn làm việc

Thiết lập hiển thị Thống kê nhân sự

Thiết lập hiển thị Biến động nhân sự

Thiết lập hiển thị Chương trình phúc lợi

Thiết lập hiển thị Sự kiện và nhiệm vụ

Thiết lập hiển thị Nhắc việc

Thiết lập hiển thị Tuyển dụng

Thiết lập hiển thị Đào tạo

Thiết lập hiển thị Khen thưởng

Thiết lập hiển thị báo cáo tổng hợp ngân sách kế hoạch nguồn lực

Thiết lập hiển thị Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng ngân sách


Xem thêm